1. Wybierz system

2. Wysokość

Wpisz wartość w metrach od 4m do 15m

3. Średnica

4. Rodzaj pustaka

5. Wentylacja

6. Dodatki

Dodatkowe 0.25m
Nie
0.25m
0.50m
0.75m

{{ additional.name }} ( {{ additional.price }} PLN )

Podsumowanie

Cena {{ getSystemPrice.toFixed(2) }} PLN netto
({{ (getSystemPrice * 1.23).toFixed(2) }} PLN brutto)

Transport bezpłatny

Wybrano system: {{ systems[form.system].system_name }}
Średnica: Φ {{ form.diameter }} mm
Wysokość: {{ form.height }} m {{ form.additionalPiece ? '+ dodatkowe 0.' + form.additionalPiece*25 + ' m' : '' }}
Pustak: {{ form.block.name }}

Dodatki:
 • {{item.name}}
 • Zamiana na trójnik 45°

Formularz kontaktowy

Pomyślnie wysłano wiadomość.
Błąd

Formularz kontaktowy

Pomyślnie wysłano wiadomość.

Błąd

Technika kominowa

01

podział kotłów

Otwarta komora spalania

Kotły z otwartą komorą spalania pobierają powierzę niezbędne do spalania paliwa bezpośrednio z pomieszczenia (dlatego w kotłowniach z takimi piecami konieczne jest doprowadzenie świeżego powietrza grawitacyjnym kanałem wentylacyjnym). Spaliny są odprowadzane przez tradycyjny, atmosferyczny komin (najlepiej System Kominowy ERFE Uni)

Otwarta komora spalania

Kotły z zamkniętą komorą spalania powietrze niezbędne do spalania paliwa czerpią spoza budynku osobnym przewodem (najczęściej jak np. ERFE Turbo lub częściej kwasoodporną w ERFE Uni Duo przestrzenią pomiędzy przewodem kominowym a obudową komina)  

02

Czym jest komin i ich podział wf norm PN-EN 1443

Kominem nazywana jest konstrukcja składająca się z warstwy lub kilku warstw zawierających w sobie kanał spalinowy. W skład elementów komina wchodzi także przewód połączeniowy (tzw. czopuch lub łącznik), który definiowany jest jako części składowe łączące króciec wylotowy urządzenia grzewczego z kominem, a także nasada tj. „kształtka instalowania na wylocie komina”. 

System kominowy stanowi komin zamontowany z odpowiednich części dostarczonych albo określonych przez jednego producenta, który obejmuje gwarancją cały komin.

Podział kominów wg kryteriów

Kominy pracujące w podciśnieniu funkcjonują dzięki powstaniu różnicy ciśnień wytworzonej pomiędzy wlotem spalin, a górną częścią – wylotem konina na wskutek zmiennej gęstości powietrza znajdującego się w zamkniętej przestrzeni komina. W skutek wystąpienie różnicy ciśnień powstaje w kominie siła wyporu – tzw. ciąg kominowy, który samoczynnie zasysa produkty spalania i emituje je z komory spalania na zewnątrz – do atmosfery.

Kominy pracujące w nadciśnieniu charakteryzują się tym, że instalacje spalinową stanowi zespoły elementów, które są podłączone bezpośrednio do urządzenia grzewczego, który wyposażony jest w mechaniczny wentylator, który wytwarza nadciśnienie w przewodzie, by móc usunąć, spaliny do atmosfery.

Kominy na spaliny suche to takie, które pracują w temperaturze, która jest wyższa od tzw. punktu rosy (57°c).

Kominy na spaliny mokre to takie, które pracują w temperaturze niższej niż punkt rosy. w tym wypadku w kominie powstawać, będzie ciekły kondensat w wyniku skraplania się pary wodnej.

03

Dobór systemu kominowego

Dobór ze względu na źródło ciepła

Dobór ze względu na pobór powietrza

Dobór średnicy systemu kominowegoietrza

Dobór wysokości systemu kominowego

W przypadku kotłów grzewczych instalowanych w budynkach niebędących oddzielną kotłownią wysokość komina zależy na ogół od wysokości obiektu budowlanego (z uwzględnieniem wymagań dotyczących wyprowadzenia komina ponad dach — rysunek poniżej) i usytuowania innych budynków.

W praktyce obliczenia ograniczają się często do sprawdzenia, czy dana wysokość komina zapewnia wymagany ciąg.

04

Jak czytać certyfikaty

Podział ze względu na źródło ciepła (Paliwo)

05

Teoria wg norm

 1. Kominy w zewnętrznych ścianach budynku powinny być izolowane cieplnie.
 2. Komin wystający ponad dach powinien być otynkowany i spoinowany.
 3. Wierzch kominów powinien być nakryty tzw. czapką betonową zbrojoną z okapem odizolowanym warstwą papy. W rejonach występowania silnych wiatrów i przy usytuowaniu kominów obok elementów budynku stanowiących przeszkodę zaleca się instalować nasady kominowe. Zadaniem nasad kominowych jest osłona otworu wylotowego komina przed niekorzystnym oddziaływaniem wiatru, który może wywołać zakłócenia ciągu kominowego. Nasada nie powinna dławić ciągu komina. Wyloty komina często są nieco zwężone przez tzw. zakończenie ustnikowe, mające na celu zwiększenie prędkości wypływu spalin.
06

Przydatne akcesoria

Szalunek tracony – przydatny przy samodzielnym wykonywaniu płyty przykrywającej. pozwala uniknąć błędu polegającego na takim wykonaniu płyty, aby dotykała ona wkładu kominowego co w późniejszej pracy systemy uniemożliwia prace wkładu ceramicznego i potem jego pęknięcie.

Szablon do murowania – ułatwia murowanie obudów komina i jednocześnie pozwala zachować w czystości zarówno wkłady.

Płyta przykrywająca komin (daszek betonowy) – fabrycznie wykonana płyta przykrywająca komin, płyta ma rant uniemożliwiający dostanie się wody do wnętrza systemu, wykonana jest z gładkiego, nieporowatego betonu.

Silikon wysokotemperaturowy – kit kwasoodporny i żaroodporny. służy do łączenia elementów ceramicznych oraz do uszczelnienia łączenia deflektora z elementami ceramicznymi. może być zastosowany również jako element izolujący płytę betonową.

Zamiana na trójnik 45stopni – w systemach ERFE Uni, ERFE Standard oraz ERFE Uni duo istnieje za dopłatą możliwość zamiany na trójnik spalin 45stopni. trójnik taki poprzez swoje nachylenie przyśpiesza wylot spalin z urządzeń grzewczych oraz nie powoduje nagromadzenia się ciepłych spalin w miejscu styku z pionowym przewodem kominowym. zalecany do odprowadzania spalin z kominków.

W systemach ERFE Uni oraz ERFE Uni duo istnieje możliwość zamiany odskraplacza wysokiego na tańszy odskraplacz niski o mniejszej wydajności.

Zaślepka wyczystki – przydatna w przypadku chęci zastosowania drugich drzwiczek wyczystki (np. na strychu pod dachem) stosowana w takim przypadku jako uszczelnienie wyczystki. konieczne w takim przypadku jest zastosowanie innych drzwiczek kominowych z krótszym kołnierzem.

Gąbka – przydatna w celu dokładnego montażu wkładów ceramicznych.

07

Należy pamiętać

W przypadku, gdy budowany komin wystaje więcej niż 1,5mb. powyżej dachy należy go dozbroić prętami zbrojeniowymi. pręty zbrojeniowe należy zamontować i potem zalać betonem w otwory znajdujące się w obudowach komina. pręt zbrojeniowy (pi 10) powinien mieć długość 2x większą niż wysokość na jaką wystaje ponad dach montowany system.

System kominowy jest konstrukcją samonośną, co oznacza, że musi on pracować niezależnie od budynku. W tym celu każde przejście przez strop lub elementy niepalne musi być dylatowane. Najlepiej wełną budowlaną 0 grubości ok 2 – 3cm.

Przejście przez materiały łatwopalne np. krokwie dachowe, zgodnie z certyfikatem, muszą być odizolowane od budowanego systemu kominowego na odległość 50mm. Do izolacji najlepiej używać wełny budowlanej.

Samodzielnie wykonany daszek przykrywający komin nie może dotykać w żadnym miejscu elementów ceramicznych. przestrzeń pomiędzy rurą a otworem daszka musi mieć minimum 2cm. ceramika kominowa pracuje i wraz że wzrostem jej temperatury wzrasta jej objętość, nawet do 1%. C0 oznacza, że komin o długości 8m potrafi się wydłużyć o 8cm. w czasie swojej pracy. Uniemożliwienie pracy ceramiki poprzez wykonywanie płyty dotykającej ceramiki powoduję je pęknięcie.

Dodatkowo należy pamiętać aby uszczelnić otwór daszka silikonem, aby uniemożliwić napływ wody do systemu kominowego. Zaleca się również wykonanie obróbki blacharskiej całego daszka.

08

Najczęstrze błędy w montażu

Chcąc prawidłowo zamontować System Kominowy należy bezwzględne przestrzegać załączonej do każdego systemu instrukcji montażu. Nie przestrzeganie instrukcji montażu może prowadzi do nieprawidłowej pracy systemu lub nawet d0 jego uszkodzenia i konieczności wymiany.

Do najczęstszych błędów w montażu systemów należą:

 • Niezalanie stopy pod komin;
 • Otynkowanie „na sztywno” trójnika spalin;
 • Zamurowanie i obsypanie przestrzeni między ceramiką a obudową;
 • Podłączenie tzw. „kozy” bezpośrednio pod trójnik spalin bez żadnych załamań (użycia kolan dymnych);
 • Brak stosowania sznura ceramicznego przy trójniku spalin, który amortyzuje ruchy ceramiki i czopucha;
 • Zalanie górnej części komina (ceramika wraz z deflektorem.